Mỗi tuần nhận 4.800.000 VND
Hàng tháng kiếm 19.320.000 VND
Tham gia báo danh